Klass 8A

Hej alla!

Svenska på torsdag 15 december och fredag 16 december!

Dags att reflektera kring svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Läs och resonera kring sidorna 416 till 423. Arbeta två och två (i huvudsak som ni sitter) och skriv era reflektioner i padletten nedan.

Made with Padlet

 

 


Torsdag och fredag vecka 48

Läs om danskan och norskan i häftet. (Svenska direkt 8, s 402-443)

Se nedanstående korta film (3 minuter) om Sara i Danmark och David i Norge. Titta på filmerna med ordlistan intill. (En kort extrafilm ifrån Island finns också för dig som kommit längre).

Sara från Danmark: http://arenan.yle.fi/1-2930390

David från Norge: http://arenan.yle.fi/1-2932533

Här har du en ORDLISTA till Sara i Danmark, David från Norge

Extrafilm för dig som läst vidare. Tyvärr har jag ingen ordlista till den. Kan du förstå henne trots det?  Marianna från Island

 

Språkträdet

Språkträdet

Svensk språkhistoria och grannspråk

 Språk förändras hela tiden. Ord försvinner och nya ord kommer till. Genom kontakter med andra länder kommer nya ord och uttryckssätt in i språket. Hur vi förmedlar språk har också förändrats. För tusen år sedan ristade vi runor i sten och idag har digitala hjälpmedel skapat nya möjligheter att kommunicera och göra sin röst hörd.  De nordiska språken svenska, danska och norska har mycket gemensamt, trots att vi ibland har svårt att förstå varandra. I det här arbetsområdet kommer du få veta mer om språken i Norden – och om varför finskan inte räknas till de nordiska språken.

När?             Vecka 46 – 49

Vad?  Du tränar på förmågorna att:

– resonera kring språk, språkets historia och särdrag

– söka information, vara källkritisk och sammanställa information

– samarbeta och lösa problem tillsammans med andra

Bedömning sker genom en diskussion i grupp som spelas in och delas med mig i inlämningsboxen. Underlag för bedömning är följande:

Hur du resonerar kring svenska språkets historia, ursprung och särdrag i en gruppdiskussion.

Att du visar att du kan visa på tydliga likheter och skillnader mellan svenska och våra grannspråk.

Kunskapskrav:
Resonera kring svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt grannspråk

Aspekter Strålande! Mycket bra! Bra!
 

Resonera

Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur vi lånar ord, vilka ord och varför vi lånar orden. Du kan även berätta om olika sätt vi bildar nya ord på.

Du kan även ange våra minoritetsspråk och på ett välutvecklat sätt ange vad de har för ställning i samhället.

Du kan även ange några dialekter i Sverige och på ett välutvecklat sätt ange varför de uppstått.

 

Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur vi lånar ord, vilka ord och varför vi lånar orden. Du kan även berätta om olika sätt vi bildar nya ord på.

Du kan även ange några minoritetsspråk och på ett utvecklat sätt ange vad de har för ställning i samhället.

Du kan även ange några dialekter i Sverige och på ett utvecklat sätt ange varför de uppstått.

 

Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

Du kan enkelt förklara hur vi lånar ord, vilka ord och varför vi lånar orden.

Du kan även ange några minoritetsspråk och på ett enkelt sätt ange vad de har för ställning i samhället.

Du kan även ange några dialekter i Sverige och på ett enkelt sätt ange varför de uppstått.

 

 

 

Jämföra

Du jämför svenskan med närliggande språk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader.

Du utgår från det indoeuropeiska språkträdet och hur skriftspråket utvecklades. När du jämför med andra språk kan du ange viktiga skillnader i deras utveckling varför de ser både lika och olika ut. Dina tankegångar har både bredd, bygger vidare på nya kunskaper.

 

Du jämför svenskan med närliggande språk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader.

Du utgår från det indoeuropeiska språkträdet och hur skriftspråket utvecklades. När du jämför med andra språk kan du ange flera skillnader i deras utveckling varför de ser lika eller olika ut.

 

Du jämför svenskan med närliggande språk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader.

Du utgår från det indoeuropeiska språkträdet och hur skriftspråket utvecklades. När du jämför med andra språk kan du ange några skillnader i deras utveckling.

 

Språkhistoria och grannspråk

Du ska:

känna till hur språken i världen hänger ihop – det indoeuropeiska språkträdet

kunna resonera kring hur svenskan och våra grannspråk (norskan, danskan och isländskan) liknar varandra och resonera kring en del av de skillnader som finns.

resonera kring det släktskap som finns språken emellan.

resonera kring hur och varför de utvecklats åt olika håll.

veta varför finskan inte liknar de övriga nordiska språken, samt varför man fortfarande idag pratar svenska i Finland.

i stora drag kunna redogöra för och resonera kring hur svenskan har utvecklats från runsvenska, fornsvenska, nysvenska,  till den svenska vi talar idag.

kunna redogöra för hur det går till när vi lånar ord, vilka ord vi lånar och varför, samt hur nya ord bildas.

kunna ange några dialekter i Sverige och resonera kring varför de finns.

kunna förklara varför norskan har två språk (bokmål och nynorsk) och hur de används i Norge.

kunna ange Sveriges fem minoritetsspråk, varför de finns och vilken ställning de har i samhället, samt kunna resonera om framtiden för minoritetsspråken.

kunna redogöra för och resonera kring hur och varför språk utvecklas och hela tiden förändras på olika sätt.

Till din hjälp kommer du att ha:

Svenska direkt 8, s 402-443

Svenska direkt 9, s 362-383

Dina klasskamrater

Din lärare

Olika språksidor, filmer, presentationer mm på internet

SVT:s öppna arkiv, ”Värsta språket” med Fredrik Lindström. Länken är här: Värsta språket

 

 


Arbetsområde språkhistoria

Arbetsområde språkhistoria

 

Det här ska du kunna

Det här ska du kunna